Statut Asociatie

STATUTUL — ASOCIATIEI TINERILORORTODOCSI AI PROTOPOPIATULUICHIOAR

 

CAP. I

DENUMIRE, SEDIUL, FORMA JURIDICA, DURATA SI CARACTERUL ASOCIATIEI

Art. 1. Prezenta Asociatie va purta denumirea de ASOCIATIA TINERILOR ORTODOCSI AI PROTOPOPIATULUI CHIOAR(ATOP-CHIOAR).

Art. 2. Sediul Asocia?iei este situat în Somcuta Mare, Str. Ioan Buteanu nr.4,ap.6, jude?ul Maramure?, România. Sediul Asociatiei poate fi schimbat în baza hot?rârii Consiliului Director.

Art. 3. Asocia?ia Tinerilor Ortodoc?i ai Protopopiatului Chioar este persoan? juridic? român?, de drept privat, constituit? în baza prevederilor Legii nr. 246/2005 cu privire la asocia?ii ?i funda?ii, ?i î?i desf??oar? activitatea în cadrul ?i sub ocrotirea Protopopiatului Ortodox Chioar.

Art. 4. La Asocia?ia Tinerilor Ortodoc?i ai Protopopiatului Chioar pot adera to?i tinerii care fac parte din parohiile apar?in?toare administrativ-teritorial de Protopopiatul Chioar ?i care sunt sucursale ale Asocia?iei, precum ?i acele persoane interesate de îndeplinirea scopului Asocia?iei.

Art. 5. Asocia?ia Tinerilor Ortodoc?i ai Protopopiatului Chioar are un caracter umanitar, autonom, social, cultural, nonprofit, apolitic ?i nonguvernamental.

Art. 6. Prezenta Asocia?ie se înfiin?eaz? pe durat? nedeterminat?.

Art. 7. La data constituirii, patrimoniul ATOP-CHIOAR este de 1.000 lei destina?i ca fonduri pentru activitatea de constituire ?i realizarea scopului Asocia?iei.

Art. 8. Asocia?ia este fondat? prin actul constitutiv de c?tre urm?torii membrii fondatori:

1. Coza Ciprian Eugen, cet??ean român, domiciliat în Mun. Baia Mare, Str. Transilvaniei nr. 2, ap. 13, jude?ul Maramure?, posesor al c?r?ii de identitate seria MM, nr. 402697, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 16.11.07, cod numeric personal 1780210240046.

2. Coman Alin Sergiu, cet??ean român, domiciliat în com.Remetea Chioarului, nr.138, , posesor al c?r?ii de identitate seria MM, nr.354545, eliberat de Somcuta Mare, la data de 06.12.06, cod numeric personal 1790710047783.

3. Draghis Gheorghe Vasile, cet??ean român, domiciliat în Baia Mare, Str.Oituz, nr.8A,ap.38 jude?ul Maramure?, posesor al c?r?ii de identitate seria MM, nr.334900, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 16.06.06, cod numeric personal 1751021243671.

4. Pop Valer Nicolae, cet??ean român, domiciliat în sat Minau, nr.262, Jude?ul Maramure?, posesor al c?r?ii de identitate seria MM, nr.553938, eliberat de Ulmeni, la data de 16.06.11, cod numeric personal 1670706243101.

5. Panici Marian, cetatean roman, domiciliat in comuna Valea Chioarului, nr.52, jude?ul Maramure?, posesor al c?r?ii de identitate seria MM, nr.098841, eliberatde Somcuta Mare, la data de 26.02.02, cod numeric personal 1671226242531

 

CAP. II

SCOPUL ?I OBIECTIVELE DE ACTIVITATE AL ASOCIA?IEI

 

Art. 9. Asocia?ia se înfiin?eaz? în vederea:

Reactiv?rii con?tiintei morale cre?tin-ortodoxe ?i dezvoltarea social?, cultural?, religioas?, sportiv?, ecologic?, turistic? ?i educa?ional? a societ??ii.

Art. 10. Asocia?ia î?i propune urm?toarele obiective:

1. Implicarea tinerilor în via?a parohiilor din care fac parte, sub îndrumarea preo?ilor parohi.

2. Organizarea de ac?iuni cu caracter umanitar, social ?i cultural, menite s? contribuie la reînvierea virtu?ilor cre?tine în familie ?i societate, atragerea tinerilor spre valorile tradi?ionale ortodoxe.

3. Cultivarea identit??ii ortodoxe-române a tinerilor.

4. Crearea de leg?turi între tinerii din parohiile Protopopiatului ?i înt?rirea comuniunii dintre ei.

5. Activit??i de promovare ?i p?strare a culturii autentice, a tradi?iilor etno-culturale ?i de conservare a patrimoniului ?i monumentelor istorice.

6. Promovarea ?i ap?rarea drepturilor nen?scutului la via?? ?i lupta împotriva contracep?iei ?i contragestiei.

7. Combaterea discrimin?rii de orice fel ?i acordarea de ?anse egale tuturor membrilor comunit??ii.

8. Promovarea rela?iilor interculturale ?i interetnice.

9. Promovarea toleran?ei interetnice.

10. Asigurarea asisten?ei ?i consultan?ei juridice pentru persoanele defavorizate.

11. Promovarea ?i desf??urarea unor activit??i de asisten?? social? ?i spiritual? a persoanelor aflate în deten?ie ?i post-deten?ie.

12. Promovarea implic?rii societ??ii române?ti în problematica bolnavilor, precum ?i a persoanelor provenite din cadrul categoriilor sociale defavorizate: to?i beneficiarii asista?i social prev?zu?i în Legea 292/2011.

13. Depistarea ?i ajutorarea celor lipsi?i, a b?trânilor, a infirmilor, a bolnavilor, a copiilor afla?i în dificultate.

14. Înfiin?area de a?ez?minte de ocrotire social? ?i a cantinelor sociale.

15. Deschiderea unor cabinete de medicin? general? pentru efectuarea de consulta?ii gratuite a persoanelor handicapate, s?race, neajutorate, bolnavi, b?trâni ?i copii.

16. Deschiderea unor puncte pentru servirea unei mese calde de c?tre persoanele s?race, defavorizate, bolnavi, b?trâni, copii, persoane cu handicap.

17. Deschiderea unor puncte alimentare pentru bolnavii ce necesit? diete speciale ?i promovarea ?i desfacerea produselor bio ?i desfacerea produselor de post.

18. Deschiderea unor cluburi de activit??i recreative pentru persoanele s?race, defavorizate, bolnavi, b?trâni, copii, persoane cu handicap.

19. Sprijinirea ?i sus?inerea elevilor ?i studen?ilor ce provin din familii defavorizate cu ore de consulta?ii gratuite la toate specialit??ile.

20. Sprijinirea familiilor în dificultate ?i cu mul?i copii în între?inere.

21. Promovarea ?i desf??urarea unor activit??i de combatere a consumului de alcool ?i droguri.

22. Asigurarea asisten?ei spirituale prin deschiderea unor puncte de asisten?? spiritual? pentru persoanele care au urmat un tratament de dezalcolizare ?i dezintoxicare. (narcotice)

23. Promovarea realiz?rii operelor de binefacere ?i conlucrarea cu toate persoanele ?i institu?iile civile care ac?ioneaz? în domeniul carit??ii.

24. Instruirea, perfec?ionarea ?i ?colarizarea colaboratorilor în activit??i de asisten?? social?, caritativ? ?i sprijinirea activit??ilor prin publica?ii ?i literatur? de specialitate.

25. Promovarea ?i desf??urarea unor activit??i pe teme ecologice ?i bioetice.

26. Dezvoltarea con?tiin?ei ecologice ?i promovarea unei atitudini responsabile referitoare la mediul înconjur?tor.

27. Organizarea de cursuri, conferin?e ?i puncte de informare pe teme religioase,culturale, ecologice, bioetice ?i turistice.

28. Participarea prin delega?i la congrese, simpozioane, etc, organizate în ?ar? sau în str?in?tate.

29. Tip?rirea, publicarea ?i comercializarea de c?r?i, bro?uri sau alte materiale cu caracter socio-umanitar ?i filantropic.

30. Promovarea unor activit??i de sus?inere ?i dezvoltare a comunit??ii locale.

31. Încurajarea particip?rii la activit??i sociale ?i caritabile ?i stimularea colabor?rii voluntare.

32. Activit??i de interven?ie în caz de calamit??i.

33. Atragerea de fonduri prin rela?ii oficiale ?i personale, pentru construc?ia loca?urilor de cult, a?ez?minte social-filantropice, culturale, sportive, pentru demararea unor proiecte ?i a altor activit??i sau mijloace de realizare a scopurilor propuse de Asocia?ie.

34. Desf??urarea unor activit??i moral-religioase cu un scop ?i un program dinainte stabilit.

35. Sprijinirea altor asocia?ii sau funda?ii cu obiect de activitate asem?n?tor, prin punerea la dispozi?ie, pe baz? de protocol sau contract, a bazei materiale necesare, în limita posibilit??ilor.

36. Acordarea de ajutoare ?i dona?ii oric?rui membru al Asocia?iei sau altei persoane aflate în dificultate, pe baza unei cereri ?i a unei situa?ii justificative adresate conducerii Asocia?iei.

37. Colaborarea cu persoane fizice, juridice, organiza?ii sau firme din ?ar? ?i din str?in?tate ?i intreprinderea oric?ror activit??i, colabor?ri ?i ac?iuni utile realiz?riiscopului ?i obiectivelor Asocia?iei.

38. Desf??urarea oric?rui tip de activit??i cu tem? cultural?, social?, religioas?, sportiv?, ecologic?, turistic?, educa?ional? sau orice tem? legat? de scopul declarat al Asocia?iei.

39. Editarea de publica?ii în scopul promov?rii imaginii Asocia?iei.

40. Pentru promovarea tinerilor ?i a membrilor Asocia?iei se vor publica materiale informative, se vor difuza înregistr?ri, c?r?i, reviste, pliante specifice ?i alte materiale tipizate, se vor alc?tui pagini de internet, se vor organiza pelerinaje pe termen scurt ?i se vor invita conferen?iari din ?ar? ?i strain?tate.

41. Colaborarea cu institu?ii educa?ionale ?i diverse O.N.G.-uri, pentru combaterea unor vicii cu consecin?e negative asupra tinerilor (droguri, alcool, violen??, etc.), fiecare dintre aceste activit??i fiind ini?iat? ?i finalizat? cu binecuvântarea ierarhului.

42. Asocia?ia poate avea leg?turi de colaborare cu alte asocia?ii sau societ??i culturale ?ireligioase, în general ortodoxe, dar ?i ale altor confesiuni cre?tine în scopuri caritative sau culturale.

43. Dezvoltarea ?i implementarea unor proiecte ?i strategii de lucru, în vedera autosus?inerii financiare pentru realizarea scopurilor Asocia?iei.

44. Dezvoltarea unor activitati de comunica?ii ?i mass media.

45. Prest?ri servicii de transport intern ?i interna?ional de marf? ?i persoane, cu mijloace proprii sau închiriate a c?ror rezultate patrimoniale s? fie folosite exclusiv pentru activit??i caritabile ?i pentru buna func?ionare a Asocia?iei.

 

 

CAP. III

MEMBRI, ATRIBU?II ?I RESPONSABILIT??I

 

Art. 11. Calitatea de membru.

Orice persoan? fizic? sau juridic?, din ?ar? sau str?in?tate, care ader? la Statutul Asocia?iei, respect? Regulamentul de ordine interioar? ?i particip? la realizarea scopurilor acesteia prin activitate proprie, prin sus?inere material? ?i mo­ral-spiritual?.

Calitatea de membru se scord? de c?tre Adunarea General?, pe baza op?iunii personale scrise. Orice membru care nu mai dore?te s? fac? parte din Asocia?ie sau calitatea de membru a devenit incompatibil? cu alte func?ii ocupate, în alte domenii, se poate retrage printr-o cerere aprobat? de Consiliul Director ?i scris? cu 15 zile înainte de data din care nu va mai activa.

Art. 12. Felurile membrilor:

1. Membrii fondatori – membrii care au fondat Asocia?ia.

2. Membrii nefondatori – membrii care ader? ?i au aderat la Asocia?ie pe baza unei cereri de adeziune.

3. Membrii onorifici – membrii care nu particip? la ac?iunile Aocia?iei.

Art. 13. Atribu?ii ?i responsabilit??i ale membrilor.

1. S? respecte Statutul Asocia?iei, Regulamentul de ordine interioar?, precum ?i hot?rârile Consiliului Director, f?r? rezerve.

2. S? respecte rânduielile biserice?ti ?i morala cre?tin?.

3. S? participe la întâlnirile Asocia?iei ?i s? aib? o ?inut? moral? irepro?abil?.

4. S? fie informa?i privind activitatea Asocia?iei.

5. S? aib? ini?iative proprii referitoare la dezvoltarea Asocia?iei.

6. S? participe la Adun?rile Generale.

7. S? pl?teasc? cotiza?ia al c?rei cuantum lunar este stabilit de Consiliul Director.

8. S? fie loial Asocia?iei ?i s? se implice în mod activ la realizarea scopului ei ?i la desf??urarea oric?rui tip de activitate din cadrul ei.

9. S? anun?e schimb?rile privitoare la datele personale survenite pe parcurs (nume, adres?, telefon etc.) în vederea comunic?rii.

Art. 14. Pierderea calit??ii de asociat.

Pierderea calit??ii de asociat se poate face prin:

-excludere;

-la cerere;

-prin radiere în caz de deces;

-ca efect al desfiin??rii Asocia?iei.

Art. 15. Excluderea.

Un membru poate fi exclus din Asocia?ie de c?tre Adunarea General? sau Consiliul Director, când activitatea celui în cauz? contravine prevederilor Statutului sau Regulamentului de ordine interioar?, aduce prejudicii morale sau materiale Asocia?iei sau nu activeaz? ?i nu-?i pl?te?te cotiza?ia într-un timp prev?zut de Regulamentul de ordine interioar?. Înainte de excludere, fiec?rui membru trebuie s? i se ofere posibilitatea de a-?i exprima punctul de vedere în fa?a Consiliului Director al Asocia?iei. Excluderea se face prin decizia motivat? a Consiliului Director cu votul majorit??ii simple ?i se comunic? celui în cauz? printr-o scrisoare a Consiliul Director sau în mod direct de c?tre Consiliul Director.

 

 

CAP. IV

ORGANELE ASOCIA?IEI

 

Art. 16. Organele Asocia?iei sunt:

a) Adunarea General?.

b) Consiliul Director.

c) Cenzorul.

Art. 17. Adunarea General?.

a) Adunarea General? este organul de conducere alc?tuit din totalitatea membrilor Asocia?iei.

b) Asocia?ii care într-o anumit? problem? supus? hot?rârii Adun?rii Generale sunt interesa?i personal sau prin so?ii lor, ascenden?ii sau descenden?ii, rudele în linie colateral? si a finilor lor pân? la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare ?i nici la vot, în caz contrar r?spunzând pentru daunele cauzate Asocia?iei, dac? f?r? votul lor nu s-ar fi putut ob?ine majoritatea cerut?.

c) Adunarea General? ordinar? se convoac? cel pu?in o dat? pe an, de c?tre Pre?edintele Consiliul Director, care comunic? tuturor membrilor, data, ora ?i locul întâlnirii.

d) Adunarea General? este considerat? valabil constituit? dac? sunt prezen?i 2/3 din membrii s?i activi, iar deciziile se iau cu majoritate simpl? de voturi a membrilor prezen?i la adunare. Dac? dup? prima convocare nu se poate realiza majoritatea necesar? desf??ur?rii Adun?rii Generale, se va face o nou? convocare în termen de ?apte zile, când aceasta se va ?ine cu num?rul membrilor prezen?i.

Art. 18. Atribu?iile Adun?rii Generale.

a)Stabile?te strategia ?i obiectivele generale ale Asocia?iei.

b)Hot?r??te înfiin?area de sucursale.

c)Dezbate ?i aprob? raportul anual de activitate ?i bugetul de venituri ?i chel­tuieli prezentat de Consiliul Director precum ?i raportul cenzorului.

d)Ia m?suri în vederea bunului mers al Asocia?iei ?i al activit??ilor Asocia?iei.

e)Adunarea General? poate hot?rî înfiin?area unor unit??i economice, precum ?i a unor puncte de desfacere pentru sus?inerea scopului ?i activit??ii Asocia?iei.

f)Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla a celor prezen?i, cu excep?ia celor care au ca obiect dizolvarea Asocia?iei sau modificarea scopului ei.

g)Adunarea Generala este condusa de pre?edinte sau, în lips?, de înlocuitorul s?u care are obliga?ia s? comunice lista nominal? a celor prezen?i.

h)Cu ocazia fiecarei Adunari Generale se întocme?te un Proces Verbal cu modul ei de desf??urare, dezbaterile care au avut loc ?i hot?rârile care s-au luat.

i)Membrii absen?i iau cuno?tint? de dezbateri din Procesul Verbal aflat la Secretariatul Asocia?iei.

j)Hotararile Adunarii Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozi?iilor cuprinse în Statut, pot fi atacate în justi?ie de c?tre oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotriv? ?i au cerut s? se insereze aceasta în Procesul Verbal de ?edin??, în termen de 15 zile de la data când au luat cuno?tin?? despre hot?râre sau de la data când a avut loc ?edin?a, dup? caz.

k)Aprob? Regulamentul de ordine interioar? al Asocia?iei.

Art. 19. Consiliul Director.

Consiliul Director este organul de conducere al Asocia?iei alc?tuit din pre?edinte executiv, vicepre?edin?i ?i secretar ?i este ales pe o perioad? de patru ani.

Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dac? este pierde aceast? calitate cel care ocup? func?ie de conducere în cadrul unei institu?ii publice, dac? Asocia?ia sprijin? activitatea acelei institu?ii publice.

Art. 20. Atribu?iile Consiliului Director.

a)Duce la îndeplinire hot?rârile Adun?rii Generale.

b)Exercit? conducerea Asocia?iei ?i administreaz? patrimoniul Asocia?iei.

c)Elaboreaz? un Regulament de ordine interioar?.

d)Stabile?te strategia ?i mijloacele de atingere a scopurilor Asocia?iei.

e)Încheie acte juridice în numele ?i pe seama Asocia?iei.

f)Aprob? bilan?ul contabil.

g)Aprob? bugetul de venituri ?i cheltuieli.

h)Elaboreaz? proiectul programelor Asocia?iei ?i calendarul evenimentelor urmatoare.

i)Ac?ioneaz? pentru atragerea de noi membri.

j)Consiliul Director împuternice?te preo?ii deveni?i membrii ai Asocia?iei din parohiile apar?in?toare Protopopiatului Baia Mare s? organizeze ?i s? coordoneze orice fel de activitate prev?zut? în Statut ?i hot?rât? de Asocia?ie. Fiecare preot paroh ?i preot slujitor are obliga?ia de a se implica în organizarea ?i coordonarea tuturor activit??ilor desf??urate la nivel de parohii-sucursale prev?zute în Staut ?i hot?râte de Asocia?ie.

k)Decide asupra modific?rii Statutului cu majoritate de 2/3 din num?rul membrilor activi.

l)Consiliul Director se întrune?te cel pu?in o dat? pe lun? sau de fiecare dat? când nevoile Asocia?iei o impun.

m)Consiliul Director delibereaz?, în mod valabil, în prezen?a a cel pu?in 2/3 din num?rul membrilor s?i ?i adopt? hot?râri valabile cu o jum?tate plus unu din voturi.

Art. 21. Pre?edintele Asocia?iei.

Pre?edintele este ales pe baza votului deliberativ al membrilor Adun?rii Generale ?i poate fi ajutat de 1-2 vicepre?edin?i, poate da mandat de reprezentare altor membri ai Asocia?iei. El este ales pe o durat? de patru ani.

Pre?edintele Asocia?iei este în acela?i timp ?i Pre?edintele Consiliului Director.

Art. 22. Pre?edintele Asocia?iei îndepline?te urm?toarele atribu?ii:

-conduce în mod operativ lucr?rile Adun?rii Generale ?i ale Consiliului Director;

-convoac? ?i prezideaz? Adunarea General? a membrilor ?i Consiliul Director ?i propune problematica ce va face obiectul ordinii de zi;

-organizeaz? ac?iuni concrete pentru realizarea scopului si obiectivelor Asocia?iei;

-prezint? rapoartele privind activitatea Consiliului Director;

-reprezint? Asocia?ia în rela?iile cu persoanele fizice ?i juridice, române sau str?ine, cu autorit??ile ?i în fa?a instan?elor de judecat?;

-poate delega ?i supraveghea o parte din atribu?iile sale, temporar sau permanent, Vicepre?edin?ilor sau Secretarului General;

-aprob? Regulamentul de ordine interioar? ?i alte regulamente;

-angajeaz? patrimoniul Asociatiei, în limitele competen?ei stabilite de Consiliul Director, în vederea atingerii scopurilor Asocia?iei;

-îndepline?te alte sarcini stabilite de Adunarea General? ?i Consiliul Director;

-coordoneaz? ?i supravegheaz? derularea contractelor de parteneriat;

-d? acceptul pentru dona?iile f?cute/primite de c?tre Asocia?ie;

-efectueaz? orice fel de opera?iuni bancare;

-încheie acte juridice în numele ?i pe seama Asocia?iei;

-negociaz? cu salaria?ii drepturile b?ne?ti ale acestora;

-coordoneaz? efectuarea cheltuielilor prev?zute în buget, putând aproba ?i efectuarea unor cheltuieli neprev?zute;

-reprezint? Asocia?ia în ?ar? ?i în str?in?tate, în raport cu alte organiza?ii sau institu?ii;

-încheie parteneriate cu organisme române sau str?ine, în interesul Asocia?iei.

Art. 23. Atribu?iile Vicepre?edintelui.

Vicepre?edintele Asocia?iei este ?i Vicepre?edintele Consiliului Director. El este ales de Adunarea General? ?i îndepline?te, temporar sau permanent, o parte din atribu?iile Pre?edintelui. Îndepline?te sarcinile fixate de Pre?edinte, de Consiliul Director ?i de Adunarea General?. Este înlocuitor de drept al Pre?edintelui, în cazul în care acesta lipse?te sau se afl? în incapacitatea de a-?i exercita atribu?iile.

Art. 24. Atribu?iile Secretarului General.

Activitatea de organizare, analiz? ?i conducerea operativ? a activit??ii Asocia?iei ?i a executivului va fi asigurat? de c?tre Secretarul General, în limitele competen?elor delegate de Consiliul Director ?i Pre?edinte.

Secretarul General al Asocia?iei r?spunde de activitatea sa în fa?a Pre?edintelui ?i în fa?a organelor de conducere ale organiza?iei si are urm?toarele atribu?ii:

-coordoneaz? activit??ile curente ale Asocia?iei, efectueaz? toate opera?iunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Asocia?iei, în limita competen?elor acordate de c?tre Consiliul Director ?i Pre?edinte;

-r?spunde în fa?a Consiliului Director ?i a Adun?rii Generale de activit??ile desf??urate, de deciziile luate, de gestionarea mijloacelor financiare ?i materiale ale Asocia?iei, are drept de semn?tur? în opera?iunile financiare;

-întocme?te proiectul planului anual de activit??i;

-îndepline?te alte sarcini stabilite de Consiliul Director ?i Pre?edinte;

-?ine si arhiveaz?, în condi?iile prev?zute de lege, registrele Asocia?iei.

Art. 25. Secretarul General conduce activit??ile economico-administrative curente ale Asocia?iei sub îndrumarea Pre?edintelui.

Art. 26. Secretarul General al Asocia?iei r?spunde material, civil ?i penal, potrivit legii, fa?? de Asocia?ie.

Art. 27. Organul de control al Asocia?iei este cenzorul, care se alege pe o perioad? de patru ani, dar în situa?ii deosebite poate fi înlocuit din func?ie prin hot?rârea Consiliului Director.

 

 

CAP. V

PATRIMONIUL, VENITURILE ?I CHELTUIELILE ASOCIA?IEI

 

Art. 28. Patrimoniul ini?ial al Asocia?iei este de 1.000 lei ?i v?rsa?i în numerar. Patrimoniul poate fi constituit din:

a)bunuri mobile ?i imobile achizi?ionate;

b)fonduri proprii ?i atrase;

c)fonduri puse la dispozi?ie de persoane fizice sau juridice, din ?ar? ?i str?in?tate;

d)fonduri b?ne?ti;

e)mijloace circulante ?i fonduri fixe;

f)alte elemente de patrimoniu.

Art. 29. Veniturile Asocia?iei se constituie din urm?toarele surse:

a)cotiza?iile membrilor;

b)dobânzi ?i dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile;

c)dona?ii, sponsoriz?ri, legate;

d)venituri realizate din activit??i economice directe;

e)dividendele societ??ilor comerciale înfiin?ate de Asocia?ie;

f)resurse ob?inute de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte finan??ri;

g)alte venituri prev?zute de lege.

 

 

CAP. VI

DIZOLVAREA ?I LICHIDAREA

 

Art. 30. Asocia?ia se poate dizolva :

a)de drept;

b)prin hot?râre judec?toreasc?;

c)prin hot?rârea Adun?rii Generale.

Art. 31. Asocia?ia se dizolv? de drept prin:

a)realizarea sau, dup? caz, imposibilitatea realiz?rii scopului pentru care a fost constituit?, dac? în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b)imposibilitatea constituirii Adun?rii Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu Statutul Asocia?iei, dac? aceast? situa?ie dureaz? mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea General? sau, dup? caz, Consiliul Director trebuia constituit;

c)reducerea num?rului de asocia?i sub limita fixat? de lege, dac? acesta nu a fost complinit timp de trei luni.

Constatarea dizolv?rii se realizeaz? prin hot?rârea Judec?toriei în a c?rei circumscrip?ie se afl? sediul Asocia?iei, la cererea oric?rei persoane interesate.

Art. 32. Asocia?ia se dizolv?, prin hot?râre judec?toreasc?, la cererea oric?rei persoane interesate:

a)când scopul sau activitatea Asocia?iei a devenit ilicit? sau contrar? ordinii publice;

b)când realizarea scopului este urm?rit? prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c)când Asocia?ia urm?re?te un alt scop pentru care s-a constituit;

d)când Asocia?ia a devenit insolvabil?.

Instan?a competent? s? hot?rasc? dizolvarea sau Judec?toria în circumscrip?ia c?reia Asocia?ia î?i are sediul.

Art. 33. Asocia?ia se poate dizolva ?i prin hot?rârea Adun?rii Generale. Asocia?ia se desfiin?eaz? prin votul a jum?tate plus unu din membri cu drept de vot, prezen?i la ?edin?? ?i cu acordul Consiliului Director.

Art. 34. În cazul dizolv?rii Asocia?iei, patrimoniul nu se poate transmite c?tre persoane fizice, ci va fi preluat sau donat unor asocia?ii cu scop identic sau asem?n?tor sau care cuprind în obiectul lor de activitate obiectivele Asocia?iei.

Art. 35. În cazul dizolv?rii Asocia?iei, lichidatorii vor fi numi?i fie prin hot?râre judec?toreasc?, fie de c?tre Adunarea General? conform prevederilor legale. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. În ambele cazuri mandatul Consiliului Director înceteaz? odat? cu numirea lichidatorilor.

Art. 36. Imediat dup? intrarea lor în func?ie, lichiditoriivor face inventarul ?i vor încheia un bilan? care s? constate situa?ia exact? a activului ?i pasivului Asocia?iei. Lichidatorii sunt obliga?i s? primeasc? ?i s? p?streze registrele ?i orice alte acte ale Asocia?iei. De asemenea, ei vor ?ine un registru cu toate opera?iunile lichid?rii în ordinea datei acestora. Lichidatorii î?i îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 37. Lichidatorii sunt obliga?i s? continue opera?iunilejuridice în curs, s? încaseze crean?ele, s? pl?teasc? creditorii ?i, dac? numerarul este insuficient, s? transforme ?i restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licita?ie public? a bunurilor mobile ?i imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele opera?iuni noi care sunt necesare finaliz?rii celor aflate în curs.

Art. 38. Atât fa?? de Asocia?ie, cât ?i fa?? de asocia?i sau, dup? caz, fondatori, lichidatorii sunt supu?i regulilor mandatului.

Art. 39. Dup? terminarea lichid?rii, lichidatorii sunt obliga?i ca în termen de dou? luni s? depun? bilan?ul, registrul jurnal ?i un memorandum, declarând opera?iunile de lichidare la Registrul asocia?iilor ?i funda?iilor al Judec?toriei în a c?rei circumscrip?ie teritorial? î?i are sediul Asocia?ia.

Lichidatorii sunt obliga?i s? îndeplineasc? toate procedurile pentru publicarea lichid?rii ?i radierea Asocia?iei din Registrul asocia?iilor.

Publicarea lichid?rii se face prin afi?area la u?a instan?ei în a c?rei circumscrip?ie teritorial? î?i are sediul persoana juridic?, în termen de dou? luni de la terminarea lichid?rii.

Art. 40. Dac? în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilan?ului nu se înregistreaz? nici o contesta?ie, bilan?ul se consider? definitiv aprobat ?i lichidatorii, cu autoritatea Judec?toriei, vor remite celor în drept bunurile ?i sumele r?mase de la lichidare, împreun? cu toate registrele ?i actele Asocia?iei ?i ale lichid?rii. Numai dup? aceasta lichidatorii vor fi considera?i desc?rca?i ?i li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 41. Dup? terminarea lichid?rii, lichidatorii trebuie s? cear? radierea Asocia?iei din Registru asocia?iilor ?i a funda?iilor.

Asocia?ia înceteaz? a avea fiin?? la data radierii din Registru asocia?iilor ?i a funda?iilor.

 

 

CAP VII

DISPOZI?II FINALE

 

Art. 42. Asocia?ia are sigla ?i insemne proprii ?i unul sau mai multe conturi proprii la CEC sau la alte institu?ii bancare.

Art. 43. Asocia?ia se poate afilia unor asocia?ii interna?ionale cu scop sau caracter similar.

Art. 44. Asocia?ia este liber? ?i independent?, nu se subordoneaz? nici unui for politic sau administrativ. Asocia?ia are autonomie total? în decizii.

Art. 45. Asocia?ia poate crea filiale sau sucursale în condi?iile legii.

Art. 46. Poate s? fie finan?at? de Statul român cu respectarea prevederilor de mai sus. Asocia?ia colaboreaz? cu ministerele ?i forurile române ?i interna?ionale ce vizeaz? partea social?, religioasa, cultural?, economic?, sportiv?, ecologic?, turistic?, educa?ional? ?i nu numai.

Art. 47. Asocia?ia recunoa?te ?i respect? legile Statului român.

Art. 48. Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori participan?i la Adunarea General? de constituire a Asocia?iei, semnatari ai Actului Constitutiv.

Art. 49. Membrii Asocia?iei cu drept de vot din Adunarea General? pot modifica sau completa prezentul Statut penjtru realizarea scopurilor propuse, prin vot cu acordul a jum?tate plus unu din num?rul total al membrilor prezen?i la ?edin??.

Art. 50. Modificarea sau completarea prezentului Statut se realizeaz? sub forma scris?, cu îndeplinirea condi?iilor legate de fond ?i form?, în conformitate cu prevederile legii.

Art. 51. Prevederile prezentului Statut se completeaz? cu celelalte dispozi?ii legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemna?ii, Asocia?i fondatori ai ASOCIA?IA TINERILOR ORTODOC?I AI PROTOPOPIATULUI Chioar, împuternicim pe Draghis Gheorghe Vasile, cet??ean român, domiciliat în Baia Mare, Str.Oituz, nr.8A,ap.38 jude?ul Maramure?, posesor al c?r?ii de identitate seria MM, nr.334900, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 16.06.06, cod numeric personal 1751021243671, s? ac?ioneze în numele nostru ?i pentru noi spre a autentifica Actul constitutiv si Statutul Asocia?iei, s? fac? toate demersurile pentru ca Asocia?ia s? dobândeasc? personalitate juridic?, pentru înscrierea Asocia?iei în Registrul Asocia?iilor ?i Funda?iilor, pentru ob?inerea avizelor necesare, sens în care îl împurternicim s? semneze orice act în fa?a organelor abilitate, semn?tura lui fiindu-ne opozabil? în limitele acestui mandat.

 

Prezentul act este întocmit în patru exemplare cu valoare de original.

 

Nume/Semn?turi

 

1. Coza Ciprian Eugen

 

2. Coman Alin Sergiu

 

3. Draghis Gheorghe Vasile

 

4. Pop Valer Nicolae

 

5. Panici Marian Simion

 

 

Cenzorul : Kelner Claudia Angela cet??ean român, domiciliat în Baia Mare, Str.Oituz, nr.6B,ap.24 jude?ul Maramure?, posesor al c?r?ii de identitate seria MM, nr.397823, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 09.10.07, cod numeric personal 2730731242536.

 

Retele sociale: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856